Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „GOL ACADEMY” SZKÓŁKA PIŁKARSKA

​1. Treningi Akademii odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut. Możliwe są dodatkowe jednostki treningowe w postaci turniejów czy też meczów towarzyskich.

2. Zajęcia w Akademii odbywają się zgodnie z harmonogramem. O wszelkich zmianach Opiekunowie będą informowani z wyprzedzeniem na podane w karcie kwalifikacyjnej dane kontaktowe (adres email lub telefon).

3. Podopieczni trenują w grupach wiekowych lub wg umiejętności piłkarskich. Harmonogram dla poszczególnych grup jest dostępny na stronie www.golacademy.pl

4. O przydzieleniu do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń do Akademii, a weryfikuje trener danej grupy.

5. Na trening Podopieczny przybywa punktualnie (tzn. 10 minut przed jego rozpoczęciem) i jest przygotowany (posiada czysty, kompletny strój sportowy i obuwie sportowe). Po treningu Podopieczni zostawiają obiekt sportowy w nienagannym porządku, respektując regulaminy poszczególnych obiektów sportowych.

6. Trener przejmuje odpowiedzialność za podopiecznego z chwilą rozpoczęcia zajęć, i kończy zaraz po ich zakończeniu. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu odpowiedzialność za Podopiecznego ponosi Opiekun.

7. Trener ma prawo nie dopuścić do treningu Podopiecznego, który nie posiada stroju sportowego, obuwia sportowego, a także Podopiecznego, który zalega ze składkami.

8. Trener jest dla Podopiecznego najważniejszą osobą w Akademii. Podopieczny słucha trenera zarówno na boisku, jak i poza nim. Wszystkie polecenia trenera Podopieczny wykonuje sumiennie i z zaangażowaniem, gdyż od tego będą zależały efekty treningu.

9. Wszyscy w Akademii grają fair. Zasady fair play obowiązują zarówno na boisku, jak i poza nim. Sportowa rywalizacja jest wskazana, ale Podopieczni rywalizują między sobą tylko uczciwie. Brak kultury, w szczególności agresywne zachowanie i niecenzuralne słownictwo są absolutnie niedopuszczalne.

10. Wszyscy Podopieczni Akademii zobowiązani są godnie reprezentować klub na zajęciach, turniejach oraz w życiu codzienny.

11. Opłat za zajęcia należy dokonywać w cyklach miesięcznych. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności Podopiecznego na zajęciach.

12. Wszyscy Podopieczni uczestniczący w zajęciach objęci są ubezpieczeniem NNW.

13. W Akademii wdrożona jest dyscyplina sprzętowa tzn. uczestników przystępujących do regularnych zajęć w Akademii obowiązuje strój zakupiony u oficjalnego partnera technicznego Akademii. Jednorodny sprzęt ułatwia organizację turniejów oraz wpływa na wizerunek drużyny przy okazji wspólnych wyjść.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKCIE SPORTOWYM

1. Osoba uczestnicząca w zajęciach sportowych posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność udziału w danej kategorii zajęć sportowych lub opiekun podpisał stosowne oświadczenie.

2. Osoby, które w trakcie obowiązywania umowy zachorowały lub zmienił się ich stan zdrowia zobowiązane są poinformować Akademię (trenera) lub powstrzymać się od udziału w zajęciach do momentu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

3. Zabrania się wstępu na obiekty (na których prowadzone są zajęcia) osobom w stanie nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.

4. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy, bezwzględnego podporządkowania się poleceniom trenera prowadzącego zajęci oraz obsługi.

5. Na obiekcie obowiązuje zakaz powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, wnoszenia artykułów spożywczych oraz wprowadzana zwierząt.

6. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają trenerzy, których zaleceniom należy się bezwzględnie podporządkować. Trener ma prawo i obowiązek usunąć z obiektu osoby, które nie stosują się do jego poleceń. W przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom regulaminu obiektu może zostać wezwana Straż Miejska lub Policja.

7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, pokrywając koszty ich naprawy lub wymiany.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu, niezależnie od ewentualnie powziętych kroków prawnych.

9. Skargi i wnioski należy zgłaszać trenerowi lub na podane dane kontaktowe Akademii.

10. Opiekunowie przebywający na obiekcie zobowiązani są do zajęcia miejsc wskazanych przez trenera.

11. Za przedmioty wartościowe oraz garderobę pozostawioną w szatniach, Akademia nie ponosi odpowiedzialności.

 

Pobierz regulamin