Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „GOL ACADEMY” SZKÓŁKA PIŁKARSKA

 1. Miejsce i czas zajęć
  1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Gol Akademy” Szkółka Piłkarska.
  2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie miasta Łódź ( i okolice) w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
  3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia „Gol Academy” Szkółka Piłkarska oraz obiektów na których odbywają się zajęcia.
 2. Opłaty miesięczne
  1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia co miesiąc opłaty w wysokości 100zł płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca. Opłata jest stała i niezależna od ilości nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Obowiązki Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Gol Academy” Szkółka Piłkarska zobowiązane jest do:
  1. Zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników ( tj. dla dzieci w różnych grupach wiekowych) zajęć sportowych.
  2. Zapewnienia uczestnikom w czasie trwania zajęć opieki.
  3. Zapewnienia uczestnikom przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć sportowych.
 4. Obowiązki Rodziców/opiekunów
  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki przed zajęciami przeprowadzanymi przez Akademię i po ich zakończeniu.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do ponoszenia uzgodnionych wpłat.
  3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia aktualnych badań sportowych dziecka.
  4. W przypadku nieobecności dziecka na treningu należy niezwłocznie powiadomić trenera. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Stowarzyszenie „Gol Academy” do 7 dni.
  5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
  6. Podczas zajęć nie należy kontaktować się z dzieckiem oraz utrzymać odległość co najmniej 20 metrów od miejsca treningu (należy zająć miejsce na trybunach bądź za ogrodzeniem). Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze, i czynnościach treningowych.
  7. Podczas rozgrywania meczów jedyną osobą upoważnioną do udzielania wskazówek jest trener.
  8. Obowiązuje oficjalna forma kontaktu między rodzicami a trenerami. Do trenerów należy zwracać się „Panie Trenerze, Trenerze”.
 5. Prawa Stowarzyszenia
  1. Stowarzyszenie „Gol Academy” Szkółka Piłkarska ma prawo odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia , w przypadku:
   1. nie dostarczenia w terminie wypełnionej przez Rodzica/opiekuna deklaracji na uczęszczanie dziecka na zajęcia sportowe oraz podpisanego regulaminu
   2. braku wolnych miejsc
  2. Stowarzyszenie „Gol Academy” Szkółka Piłkarska ma prawo w wyjątkowych sytuacjach odwołać zajęcia zawiadamiając odpowiednio wcześniej Rodziców/opiekunów drogą telefoniczną lub mailową.
  3. Stowarzyszenie „Gol Academy” Szkółka Piłkarska ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku niewłaściwego i niesportowego zachowania oraz braku współpracy z rodzicami.
  4. Stowarzyszenie „Gol Academy” Szkółka Piłkarska ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
 6. Prawa Rodziców/opiekunów
  1. Rodzice/opiekunowie mają prawo oczekiwać od prowadzących zajęcia, relacji na temat zachowania i osiągnięć dziecka.

Zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

Pobierz regulamin